گروه تبلیغی احسن الحدیث
مدیر گروه : سرکار خانم ماه افروز بشنام
جانشین گروه : سرکار خانم شهبا لاله زاری
محل استقرار گروه : کرمان
عرصه تبلیغی گروه : بانوان ، خنواده
منطقه تبلیغی گروه : کرمان

آخرین اخبار