گروه تبلیغی رواق
مدیر گروه : حجت الاسلام محمدسعید کرمی
جانشین گروه : حجت الاسلام مجتبی کرمی
محل استقرار گروه : قم
عرصه تبلیغی گروه : تبلیغ سنتی
منطقه تبلیغی گروه : ملّی

آخرین اخبار