گروه تبلیغی یاوران دین
مدیر گروه : سرکار خانم میترا حلیمی
جانشین گروه : سرکار خانم شیخی
محل استقرار گروه : همدان
عرصه تبلیغی گروه : بانوان ، خنواده
منطقه تبلیغی گروه : کبودرآهنگ

آخرین اخبار