جلسه شورای مرکزی تشکل فراگیر تبلیغ گروهی طلاب

جلسه شورای مرکزی تشکل فراگیر تبلیغ گروهی طلاب (دوره چهارم) روز 18 دی 1402 در ساختمان شهید حقانی برگزار شد . در این جلسه که با حضور اعضای شورای مرکزی و دبیر تشکل برگزار گردید به بررسی مهم ترین مسائل تبلیغی تشکل فراگیر تبلیغ گروهی طلاب پرداخته شد .