فراخوان ثبت گروه جهادی در تشکل گروههای تبلیغی کشور

فراخوان ثبت گروه جهادی در تشکل گروههای تبلیغی کشور

گروه های جهادی طلبگی که تمایل به ثبت گروه خود در تشکل فراگیر، بعنوان یک گروه تبلیغی را دارند نام گروه و سرگروه و شماره تماس را به آیدی زیر ارسال نمایند : https://eitaa.com/tashakkol